15. International Symposium on Myelodyplastic Syndromes, Kopenhagen 2019